Zapraszamy do składania ofert w ramach zamówień dla Projektu pt. Edukacja Przyszłości w Szklarskiej Porębie

dyże logo dolnyśląsk, flaga

Zamawiający zaprasza do składania ofert na zamówienie w ramach projektu pt.: Edukacja Przyszłości w Szklarskiej Porębie nr RPDS.10.02.03-02-0011/20 w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie rozeznania rynku  określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, aktualnych na dzień niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe ma na celu ustalenie ceny rynkowej dla niniejszego zamówienia. Skontaktujemy się tylko z wybranymi wykonawcami.

Oferty prosimy składać w formie elektronicznej na email: biuro@projektyunijne.org.pl:

Zapytania Ofertowego NR 1/RPDS.0011/RR -  Na przeprowadzenie warsztatów edukacyjno-terapeutycznych z elementami treningu uważności, radzenia sobie ze stresem i relaksacji dla uczniów szkół w Szklarskiej Porębie w terminie od dnia wyboru wykonawcy do 20.12.2022 r.

W załączniku szczegóły każdego zapytania ofertowego.

Zapytanie Ofertowe – warsztaty uważności Szklarska Poręba