Zapytanie ofertowe RR z dnia 12.11.2019r.

logotyp

W związku z realizacją projektu „Przedszkola Marzeń w Gminie Paczków”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Fundacja Art Projekt zaprasza do współpracy!

Poniższe postępowanie nie podlegają przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień́ publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.). Wartość́ szacunkowa poniższych zamówień nie przekracza równowartości kwoty 50 000 PLN netto. Postępowania prowadzone są na zasadach określonych przez Zamawiającego oraz Instytucję Organizujące Konkurs.

Zapytanie ofertowe nr NR 1/RPDS.0017/RR dla projektu Przedszkola Marzeń w Gminie Paczków

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi: przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych oraz superwizji dla nauczycieli przedszkolnych (Przedszkola  w Gminie Paczków, woj. Opolskie) w terminie od dnia wyboru wykonawcy do 30.12.2020.  z obszaru:

Część I:

  1. Warsztaty Samoświadomość w w pracy z dzieckiem :  3 dniowy warsztat warsztaty grupowe ( 1 warsztat  to 7 godzin dydaktycznych, gdzie 1 godzina = 45 minut) dla 3 grup nauczycieli (maksimum 10 nauczycieli w jednej grupie). W sumie 63h.
  2. Superwizje – 50 indywidualnych superwizji ( 1 superwizja to 2 godziny dydaktyczne: monitoring 1h + coaching 1h) co daje 100 godzin pracy. 

Czas realizacji do 30.04.2020r.

Część II:

Warsztaty z zakresu pedagogiki specjalnej - 3 warsztaty 2 dniowe x 6h=36h, Czas realizacji do 30.12.2020r.

Trener będzie odpowiedzialny:

-  za osiągnięcie wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie projektu

- przygotowanie programu warsztatów zgodnie z zapisem we wniosku o dofinansowanie projektu

- przeprowadzenie warsztatów zgodnie z zapisem we wniosku o dofinansowanie projektu

- monitorowanie postępów uczestników warsztatów

 Miejsce realizacji warsztatów: Gmina Paczków, województwo opolskie. Do współpracy zapraszamy trenerów/coachów  i psychologów.

Celem uzyskania szczegółowej informacji dotyczącej wsparcia zapraszamy do kontaktu z biurem projektu z P. Oliwią Sławińską tel: 518 772 501.

Usługa może być realizowana przez więcej niż jednego trenera/coacha, psychologa. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym koszty dojazdu trenera do przedszkoli w Gminie Paczków, ewentualne materiały i pomoce)

 Wymagania: Certyfikat potwierdzający kompetencje coach/trenera lub doświadczenie trenera, coacha minimum 2 lata w tym doświadczenie pracy trenera z Nauczycielami, psycholog- ukończenie studiów magisterskich. O wyborze wykonawcy będzie decydowała rozmowa kwalifikacyjna – telefoniczna lub online.

Oferta cenowa powinna zawierać cenę brutto za jedną godzinę dydaktyczną pracy trenera/coacha, psychologa. Oferty należy składać do dnia 26 listopada 2019r  na adres mailowy biuro@projektyunijne.org.pl lub doręczyć osobiście, pocztą, kurierem na adres biura projektu: ul. ul. Jagodowa 3, 55-010 Smardzów. Oferty składane po wyznaczonym terminie mogą pozostać bez rozpatrzenia.

Informujemy, iż niniejsze ogłoszenie ma na celu ustalenie ceny rynkowej dla powyższej usługi. Skontaktujemy się tylko z wybranymi wykonawcami.

 Opolskie dla Rodziny kolor poziome mniejsze