Zapytanie ofertowe NR 1/RPOP.0038/ZK dla projektu pt. „Gimnazjum Marzeń w Gminie Paczków” zapraszamy do współpracy!

RPO+OPO+EFS

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPOP.0038/ZK

z dnia 29.11.2017 r.

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych i sprzętu TIK dla uczestników projektu pt. „Gimnazjum Marzeń w Gminie Paczków” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Fundacja Art Projekt z siedzibą: ul. Obozowa 42/30, 30-383 Kraków.

Adres korespondencyjny: ul. Jagodowa 3, 55-010 Smardzów

NIP: 6762464787, Regon: 122844522, KRS: 0000458470

 Osoba do kontaktu:

Monika Piekacz

518-772-501

email: biuro@projektyunijne.org.pl

 

II. Tryb udzielania zamówienia:

 Zamawiający zaprasza do składania ofert dotyczących zakupu i dostawy pomocy dydaktycznych i sprzętu TIK dla potrzeb uczestników projektu „Gimnazjum Marzeń w Gminie Paczków” numer RPOP.09.01.01-16-0038/16 w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, aktualnych na dzień niniejszego zapytania ofertowego. Zapytanie ofertowe ma na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych i sprzętu TIK dla potrzeb uczestników projektu „Gimnazjum Marzeń w Gminie Paczków” numer RPOP.09.01.01-16-0038/16.

 

III.   Opis przedmiotu zamówienia publicznego

 Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi obejmująca zakup i dostawę pomocy dydaktycznych i sprzętu TIK dla potrzeb uczestników projektu „Gimnazjum Marzeń w Gminie Paczków” realizowanego przez Fundację Art Projekt, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: 09 – Wysoka jakość edukacji, działanie 09.01 – Rozwój edukacji, poddziałanie 09.01.01 – Wsparcie kształcenia ogólnego. Opis zakresu zakupów i dostawy jest szczegółowo przedstawiony w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania.

Wspólny słownik Zamówień (CPV):  Część I: 39162000-5 pomoce naukowe, 39162100-6 – Pomoce dydaktyczne, 39162110-9 sprzęt dydaktyczny, 30197644-2 Papier kserograficzny, 30190000-7 Różny sprzęt i artykułu biurowe, 3851000-3 mikroskopy, Część II : 32322000-6 – Urządzenia multimedialne, 30236000-2 – Różny sprzęt komputerowy

 

IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Opis zakresu zakupów i dostawy jest szczegółowo przedstawiony w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania.

2. Opis ten zawiera minimalne wymagania, co oznacza, że wykonawca może zaoferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się zbliżonymi parametrami technicznymi, lub „równoważnymi”.

3.  Zaoferowany przez Wykonawcę̨ asortyment ma być najwyższej jakości pod względem technicznym i użytkowym spełniać warunki obowiązujących norm oraz posiadać aktualne dokumenty dopuszczające go do użytku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, certyfikaty, deklaracje zgodności.

4. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają̨ parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

5. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie, ilekroć występują nazwy konkretnych elementów, wyrobów lub określenia (parametry techniczne, wymiary, waga) sugerujące wyroby elementy konkretnych firm, producentów – Wykonawca winien przyjąć, że podano produkty przykładowe i podane cechy produktu są orientacyjne. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania elementów, wyrobów, materiałów równoważnych o właściwościach nie gorszych niż przyjęto w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz o 20% większe lub mniejsze co do podanych wymiarów i wagi (chyba że w specyfikacji zamówienia podane inny zakres wymiarów i wagi) .

6. Wykonawca, który powołuje się, na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, spełniają̨ wymagania określone przez Zamawiającego (np. przedstawić porównanie parametrów asortymentu wymaganego przez Zamawiającego z parametrami oferowanego asortymentu itp.).

7. Wszystkie materiały będące przedmiotem umowy muszą być fabrycznie nowe, w oryginalnych opakowaniach producenta.

8. Zamówienie obejmuje również transport rzeczy do miejsca (Oddział Gimnazjalny Szkoły Podstawowej nr 3 w Paczkowie, woj. opolskie, tj. ul Henryka Sienkiewicza 22, Paczków) wskazanego przez Zamawiającego i rozładunek rzeczy. A w przypadku zakupu tablic interaktywnych lub innych sprzętów również montaż.

9. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi tj. dostarczenie  całości zamówienia do wskazanego miejsca w ciągu 2 tygodni od dnia podpisania umowy z Zamawiającym.

10. Płatność za wykonaną usługę następuje w terminie 30 dni od dnia dostarczenia wszystkich zamówionych pozycji, na podstawie faktury i protokołu zdawczo-odbiorczego dostarczonego do Zamawiającego.

V. Warunki udziału w postepowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą̨ ubiegać się̨ Wykonawcy, którzy spełniają̨ warunki udziału w postepowaniu dotyczące:

a)      Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie.

b)      Sytuacja ekonomiczna lub finansowa Wykonawcy pozwala na wykonanie usługi. Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie.

c)      Zdolności techniczne lub zawodowe Wykonawcy pozwalające na wykonanie usługi. Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie.

d)       Wiedza i doświadczenie Wykonawcy – niezbędne do wykonania usługi tj.  Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w przeciągu ostatnich 3 lat (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał należycie min. 3 usługi obejmujące swym zakresem dostarczenie pomocy dydaktycznych lub sprzętu na potrzeby placówek oświatowych, każda na kwotę brutto minimum 80 000zł.

2. Zamawiający uzna spełnienie warunków poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu.

3. Wykonawca złoży ofertę zgodną z zakresem zamówienia oraz terminem jej złożenia.

4. Ofertę̨ należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 – Formularz ofertowy oraz załączniki numer 3 (opis przedmiotu zamówienia) do niniejszego zapytania ofertowego.

5.Wykonawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie określone w niniejszym zapytaniu.

 VI.   Kryteria stosowane przy wyborze najkorzystniejszej oferty:

1. Kryteria oceny ofert – Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

a)  oferta spełnia wymagania określone niniejszym zapytaniem ofertowym, została złożona zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz załącznikiem nr 3 (tj. poprawne zsumowanie pozycji zamówienia). Nie spełnienie chociażby jednego z wymienionych w niniejszym zapytaniu ofertowym warunków skutkować będzie nie możliwością wyboru oferty tego Wykonawcy i oferta ta zostanie odrzucona.

b)  oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,

c)  Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

2)  Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a) Kryterium nr 1: najniższa cena – 100% (Kryterium cena 100%)

Punkty przyznane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:

C (przyznana liczba punktów) = (Cmin : C0) x 100

Gdzie:

C0 – cena Wykonawcy,

Cmin – minimalna cena  spośród ważnych ofert

Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą.

3)  Ocena i wybór ofert będzie dokonany oddzielnie w stosunku do każdej oferty częściowej.

4) Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmować ma wszystkie koszty związane z jej realizacją.

5) Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

6) Nie dopuszcza się rozliczeń w walutach obcych.

VII. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Ofertę należy sporządzić pisemnie na formularzu ofertowym zgodnie ze wzorem, który stanowi  załącznik nr 1 oraz załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. Wykonawca winien jest sprawdzić poprawność formuł, zliczających pozycje w załączniku nr 3 (lub może wypełnić załącznik nr 3 odręcznie).  Tak by suma poszczególnych pozycji równała się sumie danej części zamówienia i sumie całości zamówienia.

2. Dopuszcza się składanie ofert częściowych w podziale na maksymalnie 2 części: CZĘŚĆ I – pomoce dydaktyczne i materiały piśmienniczo-biurowe: Część II -Pomoce dydaktyczne w formie sprzętów i oprogramowania.

 

VIII.  Miejsce i termin składania ofert:

 a)      oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@projektyunijne.org.pl lub dostarczona w formie papierowej do biura Fundacji: ul. Jagodowa 3, 55-010 Smardzów lub do biura projektu: ul Rynek 1, 48-370 Paczków, do dnia 06.12.2017 r., do godziny 24.00 liczy się data wpływu;

b)      Oferty złożone po terminie, oferty niekompletne lub niespełniające stawianych wymagań nie będą rozpatrywane;

c)      Dopuszcza się złożenie tylko jednej oferty przez danego Wykonawcę. Złożenie dwóch ofert skutkuje odrzuceniem wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

d)      Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

e)      Oferta powinna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką.

f)        Oferta powinna zawierać: wypełniony i podpisany formularz ofertowy.

g)      Formularz ofertowy powinien być opatrzony pieczątkami firmy i podpisami osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji wykonawcy.

h)      Oferta powinna obejmować minimum całość jednej z 2 części zamówienia określonego przez Zamawiającego.

 

IX. Informacja na temat wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów w niniejszym postępowaniu nie mogą̨ brać udziału podmioty, osoby, które są powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się, wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)  uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)  posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

X. Określenie warunków zmian umowy

Zamawiający informuje, iż w umowie o realizację zamówienia znajdują się zapisy przewidujące możliwość dokonywania istotnych zmiany postanowień treści umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie:

a) wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych,

b) wystąpienie okoliczności uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy,

c) terminu realizacji umowy,

d) przesunięć ilościowych i jakościowych między pozycjami (dotyczy szczegółowego opisu zamówienia) w przypadku zaistnienia takich potrzeb

e) zasady płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom).

f) Zmiany wynikające z udzielenia zamówienia uzupełniającego.

 

XI. Informacje o formalnościach:

1.  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszych ofert, zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, o wynikach postepowania, poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej, na której dostępne jest niniejsze ogłoszenie.

2.   Zamawiający zawrze umowę̨ (zgodnie ze wzorem w załączniku) z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy.

3.  Umowa w sprawie realizacji niniejszego zamówienia zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania oraz danych zawartych w ofercie.

4.  Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź wycofania niniejszego zapytania ofertowego bez podania przyczyn.

5. Zamawiający informuje, że terminy płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależnione będą̨ od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją umowy na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i mogą̨ ulegać opóźnieniom.

6. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich. W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę̨ oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.

7. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości niniejszego zamówienia. Zamówienie uzupełniające będzie zgodne z przedmiotem niniejszego zamówienia.

 

XII. Wykaz dokumentów, jakie oferenci mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1. formularz ofertowy (wg wzoru – załącznik nr 1);

2. oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (wg wzoru – załącznik nr 2);

3. opis przedmiotu zamówienia ze specyfikacją cenową (według wzoru –  załącznik nr 3).

Oferta powinna zawierać proponowaną cenę brutto dla każdej z 2 części zamówienia.

 Zapytanie ofertowe nr 1.RPOP.0038.ZK

Projekt Umowy

załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 1_RPOP.0038_ZK

 

UWAGA!

Jeżeli w załączniku nr 3 znajduje się w danym wierszu błąd z winy Zamawiającego tj. brak ilości sztuk danego produktu lub pozycja pusta lub inny,  Wykonawca może ominąć tą pozycję w wycenie i nie brać tej pozycji pod uwagę w składanym załączniku. Tym samym takie pozycje będą wycofane z zamówienia przez Zamawiającego na dalszym etapie postępowania. Powyżej wymienione błędy nie wpływają na treść zamówienia i ich nieuzupełnienie przez Wykonawcę nie wpływa negatywnie na składaną ofertę .