ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20.02.2017, do projektu „Szkoły przyszłości w Gminie Skarbmierz”

ZAPYTANIE OFERTOWE  NR 3/RPOP.09.01.16-0078/15

RPO+OPO+EFS

Z dnia 20.02.2017

Zapytanie ofertowe z dnia 20.02.2017

Przedmiotem zapytania jest świadczenie usługi psychologa (jako personel projektu -osoba zatrudniona wykonuje osobiście zlecone zadanie)   dla uczestników projektu  „Szkoły przyszłości w Gminie Skarbimierz” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowy przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 180 godzin dydaktycznych tj. (45 minut) konsultacji z psychologiem. Konsultacja przewidziano  dla uczniów  Zespołu Szkół w Skarbimierzu Osiedle (adres: Miejscowość Lipki oraz Skarbimierz Osiedle ul. Akacjowa, gmina Skarbimierz, woj. Opolskie,) w terminie od 11.04.2017 do 30.06.2018 r. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym koszty dojazdu psychologa  do miejsca realizacji konsultacji tj. do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Skarbimierzu Osiedle. Wymagania : doświadczenie w pracy psychologa min. 2 lata.

Niniejsze zapytanie ofertowe ma na celu ustalić cenę rynkową jednej godziny dydaktycznej przeprowadzonych konsultacji psychologicznych. Po otrzymaniu ofert skontaktujemy się z wybranymi Oferentami, celem przeprowadzenia drugiego etapu rekrutacji tj. rozmowę kwalifikacyjną. Do drugiego etapu zostaną wybrani Oferenci z największym doświadczeniem.

Zamawiający zastrzega, iż ilość godzin pracy psychologa może ulec zwiększeniu.

Ofertę cenową należy składać  do dnia 10 kwietnia 2017 r.  na dres mailowy: biuro@projektyunijne.org.pl lub dostarczyć do Biura Projektu (Gimnazjum w Skarbimierzu-Osiedla, ul Akacjowa 27, 49-318 Skarbimierz Osiedledo dnia 10.04.2017 r., do godziny 15.30 liczy się data wpływu; Oferty składane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.