Zapraszamy do składania ofert w ramach zamówień do Projektu pt.: Przedszkola Marzeń w Gminie Mysłakowice

 

dyże logo dolnyśląsk, flaga

 

Zamawiający zaprasza do składania ofert na zamówienie w ramach projektu pt.: Przedszkola Marzeń w Gminie Mysłakowice nr RPDS.10.01.03-02-0002/20 w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie rozeznania rynku  określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, aktualnych na dzień niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe ma na celu ustalenie ceny rynkowej dla niniejszego zamówienia. Skontaktujemy się tylko z wybranymi wykonawcami.

Oferty prosimy składać w formie elektronicznej na email: biuro@projektyunijne.org.pl:

Zapytania Ofertowego NR 4/RPDS.0002/RR -  Na przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych oraz superwizji i coachingu dla nauczycieli przedszkolnych w Gminie Mysłakowice w terminie od dnia wybrania wykonawcy do 30.06.2022. W

W załączniku szczegóły każdego zapytania ofertowego.

Zapytanie Ofertowe – warsztaty