Zapraszamy do składania ofert w ramach zamówień do projektu Przedszkole Przyszłości

dyże logo dolnyśląsk, flaga

Zapytanie ofertowe na adaptację sali przedszkolnej do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w ramach projektu pt.: Przedszkole Przyszłości nr RPDS.10.01.03-02-0009/20 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Niniejsze zapytanie stanowi szacowanie zamówienia oraz rozeznanie rynku.

Zamawiający zaprasza do składania ofert na adaptację sali przedszkolnej do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami do Przedszkola w Szklarskiej Porębie w ramach projektu pt.: Przedszkole Przyszłości Porębie nr RPDS. 10.01.03-02-0009/20 w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie rozeznania rynku określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, aktualnych na dzień niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe ma na celu ustalenie ceny rynkowej dla niniejszego zamówienia. Skontaktujemy się tylko z wybranymi wykonawcami.

Szczegółowy przedmiotu zamówienia publicznego

  1. Zamówienie obejmuje adaptację, remont pomieszczeń o łącznym metrażu ok 37 m2, na które składa się: przedsionek, gabinet logopedy, sala główna przedszkolna dla dzieci z niepełnosprawnościami, toaleta dla dzieci. Miejsce realizacji zamówienia: Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Balonik, 58-580 Szklarska Poręba, ul. Mała 1E,– Województwo Dolnośląskie.
  2. Zakres wymaganych prac remontowych , budowlanych, wraz z niezbędnym materiałem, zaakceptowanym uprzednio przez zamawiającego:

a)     Wykonanie stolarki drzwiowej -4 pary drzwi z klamkami i zamkiem, montaż drzwi z ościeżnicami

b)     Szpachlowanie, gładź, malowanie  ścian i sufitów całości pomieszczenia,

c)     przeróbki elektryczne – montaż tablicy rozdzielni elektrycznej,

d)     łazienka  – boiler, na ciepłą wodę,  przeróbki instalacji wod-kan oraz wymiana grzejnika , płytki, listwy, sanitaria dla dzieci: 1 toaleta, 1 umywalka, 1 baterie, nakładka, podest, mydelniczka, 2 wieszaki, wykonanie całości, 

e)     Lampy do wszystkich pomieszczeń: łazienka, sala przedszkolna, gabinet, przedsionek – 5 sztuk

f)      Kontakty do wszystkich pomieszczeń: 14 szt.

g)     Demontaż starej instalacji grzewczej tj. grzejników szt.4

h)     Posadzki : montaż maty grzewczej na całej powierzchni Sali przedszkolnej wraz z montażem sterownika do ogrzewania podłogowego, montaż kurtyny powietrznej nad wejściem do Sali przedszkola.

i)      Wykonanie na całej powierzchni podłogi z paneli podłogowych oraz montaż listew przypodłogowych.

j)      Montaż w korytarzu paneli winylowych z listwami przypodłogowymi w ilości ok.2m2

k)     Przestawienie i demontaż ścian działowych gipsowo-kartonowych

l)      Wykonanie ścianek z płyt G-K w ilości 2 szt. Ok. 10m2

 Wykonanie z materiałów własnych wykonawcy . 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Panią Dyrektor Przedszkola P. Helena Grześ tel. 503050601 

  1. Roboty budowalne będące przedmiotem zamówienia należy wykonać zgodnie z zasadmi współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowalnej oraz aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami.
  2. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany przy użyciu materiałów własnych Wykonawcy, po zatwierdzeniu tych materiałów przez zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dobór odpowiednich materiałów, zgodny z obowiązującymi przepisami i normami.
  3. Okres gwarancji i rękojmi za wykonane roboty wynosi 36 miesięcy od daty ostatecznego odbioru zadania.
  4. Cena oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego ( art.632 kodeksu cywilnego). Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające z opisu zamówienia jak również z wizji lokalnej.
  5. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w oszacowaniu kosztu zamówienia obciążają Wykonawcę zamówienia, a zatem musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę oferty. W związku z powyższym zaleca się szczegółowe zapoznanie z obiektem przyszłych prac budowlanych.
  6. Cena ofertowa winna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
  7. Podatek Vat ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi podatku od towar i usług.

Wspólny słownik Zamówień (CPV):  roboty budowlane wykończeniowe: 45450000-6, 45000000-7 Roboty budowalne

Zapraszamy do składania ofert cenowych.