Zapraszamy do składania ofert w ramach zamówień do Projektu pt.: Przedszkola Marzeń w Gminie Mysłakowice

dyże logo dolnyśląsk, flaga

 

Zamawiający zaprasza do składania ofert na zamówienia w ramach projektu pt.: Przedszkola Marzeń w Gminie Mysłakowice nr RPDS.10.01.03-02-0002/20 w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie rozeznania rynku  określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, aktualnych na dzień niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe ma na celu ustalenie ceny rynkowej dla niniejszego zamówienia. Skontaktujemy się tylko z wybranymi wykonawcami.

Oferty prosimy składać w formie elektronicznej na email: biuro@projektyunijne.org.pl:

Zapytania Ofertowego NR 1/RPDS.0002/RR -  Na zakup, dostawę i montaż sprzętów oraz urządzeń zewnętrznych placów zabaw- oferty przyjmujemy do 10.12.2021

Zapytania Ofertowego NR 2/RPDS.0002/RR- Na zakup, dostawę i montaż sprzętów TIK - oferty przyjmujemy do 06.12.2021

Zapytania Ofertowego NR 3/RPDS.0002/RR  – na zakup, dostawę i montaż mebli i wyposażenia sali przedszkolnej - oferty przyjmujemy do 06.12.2021

W załączniku szczegóły każdego zapytania ofertowego.

1:RPDS.0002:RR Plac zabaw..

2:RPDS.0002:RR

3:RPDS.0002:RR meble