Zapytanie ofertowe NR 1/10/2017/RR/43 dla projektu pt. „Szkoły Marzeń” zapraszamy do współpracy!

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/10/2017/RR/43

z dnia 23.10.2017 r.

Zapytanie ofertowe na usługę transportową w ramach projektu pt. „Szkoły Marzeń” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

I.          ZAMAWIAJĄCY:

 

Fundacja Art Projekt z siedzibą: ul. Obozowa 42/30, 30-383 Kraków.

Adres korespondencyjny: ul. Jagodowa 3, 55-010 Smardzów.

NIP: 6762464787, Regon: 122844522, KRS: 0000458470

 

Osoba do kontaktu:

Paulina Wojtkowska-Sikora

+48/500-161-707

e-mail: kontakt@projektyunijne.org.pl

 

II.         TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:

Zamawiający zaprasza do składania ofert na realizację usługi transportowej w ramach projektu pt. „Szkoły Marzeń” numer RPDS.10.02.01-02-0043/17, w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie rozeznania rynku określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017r. Zapytanie ofertowe ma na celu ustalenie ceny rynkowej na realizację usługi transportowej w ramach projektu pt. „Szkoły Marzeń”. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi wykonawcami.

 

  1. III.            SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa dotycząca przewozu osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1907 ze zm.).

Nazwa i kod przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 60000000-8 Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów).

Usługa transportowa  obejmuje:

Zapewnienie transportu powrotnego tj. odwóz uczestników po zajęciach projektowych odbywających się w Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Cieszkowie oraz Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pakosławsku do miejsca zamieszkania dzieci. Transport uczestników/czek projektu będzie odbywał się wraz z opieką opiekuna dla uczniów – uczestników projektu na trasie ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Cieszkowie oraz ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pakosławsku do miejsca zamieszkania dzieci – tj. uczestników/czek projektu. Transport będzie odbywał się w dni nauki szkolnej (dni powszednie) w roku szkolnym 2017/2018 oraz w roku szkolnym 2018/2019. Przewóz uczniów będzie odbywał się w godzinach popołudniowych po zakończonych zajęciach projektowych.

Przewóz będzie się odbywał na podstawie ściśle określonego tygodniowego harmonogramu przedstawianego przez Zamawiającego. Liczba uczniów i przejazdów będzie różna.

 

Podstawą wyliczenia wynagrodzenia w stosunku miesięcznym będzie iloczyn przejechanej liczby kilometrów, na wskazanej trasie (zgodnie z przedstawionym harmonogramem) i stawki za 1 kilometr. Cena za 1 km przejechanej trasy winna zawierać dojazd z bazy Wykonawcy do miejsca rozpoczęcia usługi oraz powrót do bazy Wykonawcy po zakończeniu usług w danym dniu.  Ilość kilometrów z bazy Wykonawcy do miejsca rozpoczęcia usługi oraz z miejsca zakończenia usługi do bazy Wykonawcy, w danym dniu, nie może być wliczana do ilości przejechanych kilometrów w ramach usługi dla Zamawiającego.

 

2. Zaoferowana przez Wykonawcę̨ usługa transportowa ma być najwyższej jakości, pod względem technicznym i użytkowym spełniać warunki obowiązujących norm oraz posiadać aktualne dokumenty dopuszczające pojazdy Wykonawcy do użytku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (stan techniczny pojazdów, aktualne badania techniczne, aktualne przeglądy rejestracyjne, aktualne uprawnienia kierowców do prowadzenia transportu publicznego, aktualne polisy ubezpieczeniowe).

3. Płatność za wykonaną usługę następuje w terminie 30 dni od dostarczenia faktur do zamawiającego. Czas ten może ulec wydłużeniu do 60 dni.

4. O udzielenie zamówienia mogą̨ ubiegać się̨ Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia oraz:

a)     nie podlegają wykluczeniu;

b)    spełniają wymagane przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

-        posiadania aktualnych zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o którym mowa w ustawie z dnia 06.09.2001r. o transporcie drogowym (j.t. Dz.U. z 2016r. poz. 1907 ze zm.).

5. Oferta cenowa powinna zawierać kwotę netto, brutto oraz stawkę podatku VAT za 1 km przejechanej trasy. Na przykład zgodnie z poniższym wzorem:

Oferuję wykonanie usługi transportowej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w zapytaniu ofertowym za cenę:

Cena za 1 km netto……………….PLN (słownie:………………………………………………….PLN……../100 netto)

Podatek VAT w stawce…………% (słownie:………………………………………………………………… %)

Cena za 1 km brutto………………PLN (słownie:……………………………………………….PLN……../100 netto).

 

  1. Złożenie oferty jest jednoznaczne z oświadczenie, iż Wykonawca spełnia wszystkie wymogi określone w niniejszym zapytaniu.

 

  1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@projektyunijne.org.pl lub dostarczona w formie papierowej do biura Fundacji: ul. Jagodowa 3, 55-010 Smardzów do dnia 03.11.2017r.,  Liczy się data faktycznego wpływu oferty.
  2. Oferty złożone po terminie lub niespełniające stawianych wymagań mogą pozostać bez rozpatrzenia.
  3. Dopuszcza się złożenie tylko jednej oferty przez danego Wykonawcę. Złożenie dwóch ofert skutkuje odrzuceniem wszystkich ofert.

Zapraszamy!