Zapytanie ofertowe NR 3/RPOP.0037/RR dla projektu pt. „Szkoły Marzeń w Gminie Paczków” zapraszamy do współpracy!

RPO+OPO+EFS

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/RPOP.0037/RR

z dnia 10.11.2017 r.

Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia 34 warsztatów pracy z ciałem, relaksacji dla uczestników projektu pt. „Szkoły Marzeń w Gminie Paczków” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

ZAMAWIAJĄCY:

 Fundacja Art Projekt z siedzibą: ul. Obozowa 42/30, 30-383 Kraków.

Adres korespondencyjny: ul. Jagodowa 3, 55-010 Smardzów.

NIP: 6762464787, Regon: 122844522, KRS: 0000458470

 Osoba do kontaktu:

Paulina Wojtkowska-Sikora

+48/500-161-707

e-mail: kontakt@projektyunijne.org.pl

 TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:

 Zamawiający zaprasza do składania ofert na realizację 34 warsztatów pracy z ciałem, relaksacji dla uczestników projektu pt. „Szkoły Marzeń w Gminie Paczków” numer RPOP.09.01.01-16-0037/16, w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie rozeznania rynku, określonego w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017r.

 Zapytanie ofertowe ma na celu ustalenie ceny rynkowej tj. potwierdzenie, że usługa realizacji warsztatów pracy z ciałem, relaksacji dla uczestników projektu pt. „Szkoły Marzeń w Gminie Paczków”, zostanie wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa. W związku z powyższym skontaktujemy się tylko z wybranymi Wykonawcami.

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie  34 warsztatów edukacyjnych, praktycznych z zakresu pracy z ciałem, emocjami, jak radzić sobie ze stresem, relaksacji  dla uczestników projektu pt. „Szkoły Marzeń w Gminie Paczków” o numerze: RPOP.09.01.01-16-0037/16, realizowanego przez Fundację Art Projekt, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, dla uczestników z następujących szkół:

  1. Szkoła Podstawowa nr 2 w Paczkowie, adres: ul. Wojska Polskiego 45
    48-370 Paczków,
  2. Szkoła Podstawowa nr 3 w Paczkowie, adres: 1 Maja 2, 48-370 Paczków,
  3. Szkoła Podstawowa w Kamienicy, adres: Kamienica 94, 48-370 Paczków,
  4. Szkoła Podstawowa w Trzeboszowicach, adres: Trzeboszowice 89, 48-370 Paczków.

w terminie od XI 2017r. do 22.06.2019r. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym potrzebne pomoce oraz koszty dojazdu do miejsca realizacji warsztatów, tj. do wymienionych wyżej szkół podstawowych w Gminie Paczków, zgodnie z przedstawionym harmonogramem.

 WYMAGANIA:

Osoby – trenerzy z min. 2 letnim doświadczeniem w pracy z ciałem, oddechem, którzy mają doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu technik radzenia sobie ze stresem, zmęczeniem, brakiem energii, lękiem, złością czy poczuciem winy z uwzględnieniem szczególnych potrzeb i uwarunkowań wśród dzieci – uczniów szkół podstawowych na różnych poziomach kształcenia. Warsztaty powinny przedstawiać uczestnikom projektu jak praktycznie nauczyć się radzenia z sytuacjami, kiedy ogarnia dziecko stres – tak aby stał się on nie czymś przerażającym i nieokiełznanym, a inspiracją do samorozwoju oraz wzbogacania siebie i swojego świata. Rozwiązaniem i jedną z najprostszych i najskuteczniejszych metod radzenia sobie ze stresem jest znajomość technik relaksacji. Oczekujemy od osoby prowadzącej umiejętności przeprowadzenia aktywnych form warsztatów relaksacji wykorzystując m.in. pracę z ciałem metody wizualizacji, treningu relaksacji mięśniowej Jacobsona, treningu autogennego Schultza, ćwiczeń oddechowych czy ruchowych.

Zapraszamy do współpracy m.in.: osoby z doświadczeniem min. 2 lata, pracujące z ciałem, osoby pracujące z redukcją stresu, osoby pracujące z oddechem, trenerów relaksacji. O wyborze wykonawcy będzie decydować rozmowa kwalifikacyjna.

Oferta cenowa powinna zawierać cenę brutto za jeden warsztat (1 warsztat = ok 3h dydaktyczne – nie więcej niż 3h dydaktyczne)

 Ofertę należy składać do dnia 22 listopada 2017 r. do godziny 14.00 na adres mailowy kontakt@projektyunijne.org.pl lub doręczyć osobiście, pocztą, kurierem na adres biura projektu: ul. Rynek 1, 48-370 Paczków, lub adres biura Fundacji ul. Jagodowa 3, 55-010 Smardzów. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferty składane po wyznaczonym terminie mogę pozostać bez rozpatrzenia.

Szczegółowe informacje co do harmonogramu warsztatów można uzyskać pod adresem: kontakt@projektyunijne.org.pl lub telefonem: 500-161-707.

Zapraszamy!