Zapytania ofertowe nr NR 6/RPSL.11.01.04-00E3 – W związku z realizacją projektu „Piękny Umysł”

W związku z realizacją projektu „Piękny Umysł”współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w terminie od 01.07.2016 do 30.06.2018, firma Support Team z siedzibą przy ul. Jagodowe 3, 55-010 Smardzów

 Zaprasza do współpracy!

EFS.śląsk

Poniższe postępowania nie podlegają przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień́ publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.). Wartość́ szacunkowa poniższych zamówień nie przekracza równowartości kwoty 50 000 PLN netto. Postępowana prowadzone są na zasadach określonych przez Zamawiającego oraz Instytucję Organizujące Konkurs.

Zamówienia powyżej 50 000 PLN netto prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie zasady konkurencyjności są dostępne na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 

Zapytania ofertowe dotyczące niniejszego projektu:

EFS

Zapytania ofertowe nr NR 6/RPSL.11.01.04-00E3

Przedmiotem zapytania jest świadczenie usługi (jako personel projektu -osoba zatrudniona wykonuje osobiście zlecone zadanie). :

a)     psychologa

b)    logopedy

dla uczestników projektu „Piękny Umysł” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowy przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 336 godzin lekcyjnych konsultacji z psychologiem oraz 240 godzin zegarowych konsultacji z logopedą. Konsultacja przewidziano  dla uczniów i rodziców (dotyczy tylko psychologa) szkoły podstawowej i gimnazjum w Rychwałdzie (adres ul. Beskidzka 43, gmina Gilowice, woj. Śląskie) w terminie od 05.10.2016 do 30.06.2018 r. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym koszty dojazdu psychologa lub logopedy do miejsca realizacji konsultacji tj. do szkoły w Rychwałdzie. Wymagania : doświadczenie w pracy z dziećmi minimum 1 rok.

Ofertę cenową należy składać według poniższego wzoru do dnia 19 września 2016 na adres mailowy biuro@supportteam.com.pl lub doręczyć osobiście, pocztą, kurierem na adres biura projektu: ul. Beskidzka 43, 34-322 Rychwałd, lub adres firmy ul. Jagodowa 3, 55-010 Smardzów. Oferty składane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wycena usługi dla psychologa( Wzór)

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 6/RPSL.11.01.04-00E3, dotyczące wynagrodzenia za przeprowadzenie konsultacji psychologa dla uczniów i rodziców szkoły podstawowej i gimnazjum w Rychwałdzie (adres ul. Beskidzka 43, gmina Gilowice, woj. Śląskie) w terminie od 05.10.2016 do 30.06.2018r., oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonywania  działalności lub czynności o której mowa w niniejszym zapytaniu, jeżeli przepisy prawa  nakładają obowiązek ich posiadania,  posiadam doświadczenie w wymienionym zakresie – praca dziećmi min1 rok. Jednocześnie informuję, iż wynagrodzenie psychologa za jedną godzinę lekcyjną, w odniesieniu do przedstawionych parametrów usługi, wyniesie………………………………..zł brutto.

Data…………………….Podpis………………………..

Wycena usługi  dla logopedy( Wzór)

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 6/RPSL.11.01.04-00E3, dotyczące wynagrodzenia za przeprowadzenie konsultacji logopedy dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w Rychwałdzie (adres ul. Beskidzka 43, gmina Gilowice, woj. Śląskie) w terminie od 05.10.2016 do 30.06.2018r., oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonywania  działalności lub czynności o której mowa w niniejszym zapytaniu, jeżeli przepisy prawa  nakładają obowiązek ich posiadania,  posiadam doświadczenie w wymienionym zakresie -praca dziećmi min1 rok.. Jednocześnie informuję, iż wynagrodzenie logopedy  za jedną godzinę zegarową, w odniesieniu do przedstawionych parametrów usługi, wyniesie………………………………..zł brutto.

Data…………………….Podpis………………………..