Zapytania ofertowe dotyczące projektu „Szkoły przyszłości w Gminie Skarbimierz” zapraszamy do współpracy!

RPO+OPO+EFS

W związku z realizacją projektu „Szkoły przyszłości w Gminie Skarbimierz” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, w terminie od 01.08.2016 do 30.06.2018, Fundacja Art Projekt zaprasza do współpracy!

Poniższe postępowania nie podlegają przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień́ publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.). Wartość́ szacunkowa poniższych zamówień nie przekracza równowartości kwoty 50 000 PLN netto. Postepowania prowadzone są na zasadach określonych przez Zamawiającego oraz Instytucję Organizujące Konkurs.

Zapytanie ofertowe nr NR 1/RPOP.09.01.16-078/15

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi: przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli szkolnych ( szkoł podstawowa i gimnazjum w Skarbimierzu Osiedle, ul Akacjowa 27, Gmina Skarbimierz, woj. opolskie) z aktywnych metod nauczania w terminie od sierpnia 2016 do 30.06.2017. Które to metody umożliwiają oparcie procesu uczenia się na samodzielnym poszukiwaniu rozwiązań problemów przez ucznia oraz jego aktywności myślowej poprzez zadawanie pytań, analizę problemu i dyskusję. Trenerzy/firma będą odpowiedzialni za przeprowadzenie 8 spotkań grupowych ( warsztat 6 godzinny, gdzie 1 godzina to godzina lekcyjna= 45 minut) dla minimum 19 nauczycieli oraz indywidualne superwizje – 40 godzin. Usługa może być realizowana przez więcej niż jednego trenera ( możliwość złożenia ofert częściowych). Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym koszty dojazdu trenera do szkoły w Skarbimierzu Osiedle. Wymagania : Doświadczenie firmy, trenera, coacha minimum 2 lata.

 

Ofertę cenową należy składać  do dnia 29 sierpnia 2016 na adres mailowy: artprojekt@mpgbc.pl lub doręczyć osobiście, pocztą, kurierem na adres biura projektu: ul. Akacjowa 27, 49-318 Skarbimierz Osiedle, lub siedziba fundacji ul. Obozowa 42/30, 30-383 Kraków. Oferty składane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Wycena usługi ( Wzór)

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/RPOP.09.01.16-078/15, dotyczące wynagrodzenia trenerów do przeprowadzenia szkolenia dla nauczycieli szkolnych ( szkoła podstawowa i gimnazjum w Skarbimierzu Osiedle, ul Akacjowa 27, Gmina Skarbimierz, woj. opolskie)z aktywnych metod nauczania w terminie w terminie od sierpnia 2016 do 30.06.2017., oświadczam, że posiadam doświadczenie w wymienionym zakresie, na stanowisku trenera min 2 lata. Jednocześnie informuję, iż wynagrodzenie trenera za jeden warsztat ( 6 godzin lekcyjnych- warsztat dla nauczycieli, dojazd, niezbędne materiały), w odniesieniu do przedstawionych parametrów usługi, wyniesie………………………………..zł brutto oraz wynagrodzenie trenera za 1 godzinę lekcyjną superwizji ( uwzględniając dojazd, niezbędne materiały) wyniesie ………………………………..zł brutto. Data…………………….Podpis………………………..